Savaşsız Sömürüsüz bir Türkiye, Ortadoğu ve Dünya Mümkün!

Temmuz 2, 2006

Halkların Ortadoğu Projesi

BOP ve HOP Nedir?

Büyük Ortadoğu Projesi, bölge halklarının refah, barış ve demokrasi umudu çerçevesinde değil, emperyalizmin ekonomik ve siyasi hegemonyasını sağlama hedefiyle bölgeyi tümüyle yeniden yapılandırma ve Yeni Dünya Düzeni içine çekme girişimi olarak ”Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi”nin bir uzantısıdır.

Halkların Ortadoğu Projesi, bölge halklarının refah, barış ve demokrasiden yana kendi ekonomik ve siyasi kaderlerini tayin hakkı çerçevesinde, BOP’u ve Türkiye egemenlerinin işbirlikçiliğini durdurma hedefini taşıyan, anti-emperyalist bir mücadele ve dayanışma zeminidir.

HOP Tavrı Nedir?

KARŞI ÇIKIYORUZ

Savaşa ve işgale

 • Irak ve Afganistan işgaline, İran ve Suriye ve K. Kore’ye yönelik tehditlere,
 • İsrail’in siyonist yayılmacılığına, Filistin’e ve Lübnan’a saldırılarına,
 • Emperyalizmin bölgeye yönelik bütün askeri tehditlerine, Türkiye’nin her türlü işbirlikçiliği, suç ortaklığı ve yayılmacı politikalarına,
 • Öncelikle ABD ve İsrail olmak üzere tüm dünyada nükleer silahlanmaya,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırötesi operasyonlarına ve Kürt sorununa askeri yaklaşımlarına.

Neo-liberalizme

 • Bölge kaynaklarının emperyalizm ve tekelleri (ÇUŞ) tarafından talan edilmesine,
 • Bölge ekonomilerinin emperyalist saldırganlıkla neo-liberal temelde yeniden yapılandırılmasına,
 • DTÖ, İMF, AB’nin sözde “istikrar” gerçekte işçi ve yoksullara neo-liberal saldırı programlarına,
 • Kamusal hizmetlerin özelleştirilmesine,
 • Çalışma yaşamının özelleştirme, taşeronlaştırma, esnekleştirme, güvensizleştirmeler ile neo-liberal temelde yeniden yapılandırılmasına,

Baskılara

 • Sözde “uluslararası toplum”un gerçekte emperyalizmin bütün baskı yöntemlerine,
 • Emperyalizmin “istenmeyen” hükümetlere yönelik “rejim değişikliği” müdahalelerine,
 • Seçilmiş hükümetlere yönelik askeri darbelere,
 • Bölge hükümet, krallık ve diktatörlüklerinin işçi, yoksul ve ezilenlere yönelik baskılarına,
 • Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin, direnen örgütlere ve halklara karşı bir saldırı aracı olarak kullandıkları provokasyonlara, linçlere, komplolara, psikolojik savaş uygulamlarına,
 • “Terörle mücadele” adı altında demokratik haklara ve hareketlere yapılan saldırılara,
 • Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı direnen örgütleri terörist ilan eden kara listelere,
 • Emperyalizmin hapishane politikalarına, tutsakları kimliksizleştirmeyi, kişilksizleştirmeyi hedefleyen tecrit politikasına.

Ayrımcılığa

 • “Terörle mücadele” ve “laiklik” temelinde Müslüman ve Arapların hedef gösterilip dışlanmalarına,
 • Türkiye’de Kürt Halkına, Ermenilere, Rumlara, Musevilere ve diğer tüm etnik grup ve azınlıklara yönelik şovenizme, anti-semitizme,
 • Etnisite, din, dil, mezhep, cinsiyet temelinde ve diğer tüm ayrımcı, dışlayıcı politikalara.

İşbirlikçiliğine

 • Başta Türkiye olmak üzere bölge devletlerinin ve bölgedeki diğer tüm güç ve kurumların emperyalizm ile işbirlikçiliğine,
 • BOP’a bağlı Gelecek İçin Forum, GİF Vakfı ve benzeri sözde sivil inisiyatifler ile işbirliğine,
 • İsrail ile her türlü ittifaka, siyasi-askeri-ekonomik anlaşmalara.

HEDEFLİYORUZ:

 • Balkanlardan, Ortadoğu’ya, Akdeniz’den Kafkasya’ya bölge halklarının emperyalizme ve işbirlikçi iktidarlara karşı birlikte mücadelesini örmeyi,
 • Emperyalizmin böl, parçala, yönet stratejisiyle halkları birbirine düşürerek karşı karşıya getiren politikalarına karşı çıkmayı ve halklar arasındaki sorunların, emperyalist müdahale ve dayatmaları önleyecek şekilde halkların kendi inisiyatifleriyle ve diyalog yöntemiyle çözülmesini,
 • Filistin sorununun, Arap ve Musevilerin eşit haklılık ve gönüllü birlik temelinde ortak bir Filistin Devleti çatısı altında birlikte yaşamalarını olanaklı kılacak şekilde çözümünü,
 • Türkiye’de Kürt Halkına yönelik imha, inkar, baskı ve asimalasyon politikalarına son vermeyi, Kürt Halkının kendi geleceğini özgürce tayin edebileceği koşulların yaratılması için çalışmayı, soruna, özgürlük ve eşitlik temelinde gönüllü birliğe dayanan bir siyasi çözüm sağlanmasını,
 • Türkiye’de egemenlerin laik-antilaik şeklinde halkı bölmeyi amaçlayan politikalarını boşa çıkaracak şekilde, inanan, inanmayan, dini ya da mezhebi her ne olursa olsun tüm halkı emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı mücadelede yanyana getirmeyi.

SAHİP ÇIKIYORUZ:

 • Emperyalizme ve siyonizme karşı tüm direnenlere,
 • Ekonomi ve siyasi alanda anti-emperyalist bir eksende demokrasi mücadelesi yürütenlere,
 • Emperyalizme karşı direnişte tutsak düşen savaş esirlerine,
 • Latin Amerika’da, ABD’de, Avrupa’da, dünyanın her köşesinde, savaşa, emperyalizme, neo-liberalizme, ayrımcılığa ve bütün bunlara kaynaklık eden kapitalizme karşı sürdürülen uluslararası direniş hareketlerine.

HOP Ne Yapacak?

 • HOP güçleri* arasında, ülke ve bölge düzeyinde, demokratik bir iletişim, diyalog ve mücadele zemini oluşturmak,
 • Emperyalizme ve siyonizme karşı sürdürülen direniş ve demokrasi hareketleri için her düzeyde dayanışma örgütlemek,
 • Uluslar arası direniş hareketlerini yakından izlemek, bunlarla ilişki kurmak, varolan ilişkileri güçlendirmek ve bu muhalif hareketlerle Türkiye’deki demokratik muhalefet güçleri arasında organik bir ilişki kurulması ve geliştirilmesi için gayret etmek,
 • HOP için birlikte araştırmak, tartışmak, evrensel bilgiyi ve yerel deneyimleri paylaşmak, ortaklaştırmak, birlikte öğrenmek,
 • Türkiye’de ve bölgede savaşa, neo-liberalizme, emperyalizme karşı, demokrasiden yana farklı kampanya ve çalışmaların varlığını reddetmeden bunların mücadele birliğini inşa etmek için yapıcı bir rol oynamak.

HOP Nasıl Çalışacak?

  • HOP uzun erimli ve geniş kapsamlı bir çalışmadır.
   • HOP kapsayıcı ve birleştirici olma hedefiyle merkezi, yerel ve alan çalışmaları yürütür. Yerel ve alan grupların kendi çalışmalarını yürütme özerkliği söz konusudur. Ancak merkezi kampanyalara tam destek verilmesi gerekir.
   • HOP Koordinasyonu gerekli gördüğü anda kendi yürütmesini oluşturur. Yürütme genel toplantı kararlarını hayata geçirmekle yükümlüdür. Genel toplantı yapılamayacak kadar acil durumlarda Yürütme inistiyatif kullanabilir.
   • HOP, HOP güçlerinin varolan çalışmalarının bir koordinasyon alanı olduğu gibi üzerinde anlaşılan çalışma ve kampanyaların inşa edilmesi ve birlikte yürütülmesi zeminidir.
   • HOP güçleri ortak çalışmalar için karşılıklı ikna temelinde harket ederler. Ortak bir çalışma mümkü olmadığı durumda, HOP güçlerinin bir kısmının bir alt çalışma yürütümesinin önü açıktır. Ancak bu HOP zemini parçalamayacak bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
   • HOP Koordinasyonu HOP tavrını tümüyle paylaşanların sıkı işbirliği zeminidir. Ancak en genel anlamda BOP’a karşı olup da HOP tavrını tümüyle paylaşmayanların HOP Koordinasyonu çalışma ve kampanyaları ile kısa veya uzun vaadeli ilişkilenmesinin önü açıktır. Bu güçlerle koordinasyon ve işbirliği üzerinde anlaşılan konularla sınırlıdır. (Farklı hareket ve tek konulu kampanyalar ile ilişkilenme).
   • Hangi çalışma ve kampanyaların HOP başlığı altında yürütülebileceği, HOP güçleri arasında diyalog ile belirlenir.
   • HOP Koordinasyonu küresel direniş hareketleriyle ilişkilenmede hareketin işlevselliği, kitleselliği ve HOP tavrı ile uyumluluğu dengelerini gözetir.
   • HOP, kurumların ve bireylerin ortak zeminidir.
   • Böylesi bir zeminde katılımcılar arası çalışma hukukunu kağıt üzerinde tarif etme zorluğu ortadadır. Kurumlar ve bireyler arasındaki eşitsizlik verili durumda mevcuttur. Hedef, verimli ve dışlayıcı değil kapsayıcı bir şekilde birlikte çalışmaktır. Buna uygun bir kültürün gelişmesi için bütün kurum ve bireylerin yoğun çaba harcaması gerekmektedir.
   • Ancak tek bir kurum veya bireyin çalışmaları sekteye uğratacak şekilde veto hakkı kullanması, kurumların, bireylerin öneri ve emeğini dışlayıcı, bireylerin de kurumların örgütlü gücünü dışlayıcı tutumlar sergilemesi uygun değildir.
   • HOP güçleri, genelde muhalefet hareketi, özelde HOP Koordinasyonu katılımcıları arasında her türlü şiddet ve şiddet tehdidine karşı tutum alırlar.

* HOP Güçleri kavramının içeriğinin doldurulması gerekiyor. HOP inisiyatifini devrimci sosyalist güçlerin başlatması bir realite, ancak, “HOP Güçleri” çok daha geniş bir alanı ifade ediyor.

Reklamlar

3 Responses to “Savaşsız Sömürüsüz bir Türkiye, Ortadoğu ve Dünya Mümkün!”

 1. Vahdet Says:

  Merhaba

  Gerek 2008 nisan ayı içerisinde Marmara Üni. UHÇK tarafından düzenlenecek,Uluslararsı Ortadoğu Forumu düzenleyicisi olarak gerekse 2006’dan bu yana yeni bir yaşamsal öğreti oluşturmak iddası ile hep berbaber yaşamı savunduğumuz elyazmasi.org mensupları olarak Ortadoğu’nun dış söylemlerle ne büyüyeceğini ne küçüleceğini halkaların söz sahibi olacağı gerçek egemenler olacağı güne kavuşmak için birlikte terlemeye çağırıyoruz.


 2. BOP’un eşbaşkanlarına, BOP’un tohumlarının atıldığı İstanbul 2004-NATO Zirvesine HOP diyoruz sizinle!

  Kahrolsun emperyalizm ve onların yerli işbirlikçilerine!

  http://halkingunlugu.blogspot.com/2009/01/bop-ve-hop-nedir.html


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: