Direnişi Desteklemek İçin Uluslararası Beyrut Konferansı Sonuç Deklarasyonu

Kasım 19, 2006


12 Temmuz 2006’da İsrail’in Lübnan halkına yönelik saldırganlığına karşı Lübnan direnişi ile elde edilen tarihsel başarının, kapsamlı bir Arap kurtuluş mücadelesini yeniden canlandırmada bir kaldıraca dönüştürülmesi, bu başarının Siyonist ve Emperyalist projeye karşı yöneltilmesi ve Lübnan’daki, Filistin ve Irak’taki ulusal direnişlere ek olarak Arapların direnişiyle “halkların direnme hakkı” çerçevesinde küresel bir dayanışma örülmesi için 16-19 Kasım 2006’da Beyrut’ta “Direnişi Desteklemek İçin Uluslararası Konferans” Hizbullah, Lübnan Komünist Partisi, Halk Hareketi, Ulusal Birlik Platformu ve al-Leega çağrısı ile toplandı. Konferansa dünyanın her tarafından halkların özgürlük ve gelişme hakkını destekleyen onlarca siyasi, sendikal, STK, savaş, emperyalizm ve küreselleşme karşıtı hareketi temsilen 400 kişi katıldı.

Halkın Direnme Hakkı

12 Temmuz 2006’da İsrail’in Lübnan halkına yönelik saldırganlığına karşı Lübnan direnişi ile elde edilen tarihsel başarının, kapsamlı bir Arap kurtuluş mücadelesini yeniden canlandırmada bir kaldıraca dönüştürülmesi, bu başarının Siyonist ve Emperyalist projeye karşı yöneltilmesi ve Lübnan’daki, Filistin ve Irak’taki ulusal direnişlere ek olarak Arapların direnişiyle “halkların direnme hakkı” çerçevesinde küresel bir dayanışma örülmesi için 16-19 Kasım 2006’da Beyrut’ta “Direnişi Desteklemek İçin Uluslararası Konferans” Hizbullah, Lübnan Komünist Partisi, Halk Hareketi, Ulusal Birlik Platformu ve al-Leega çağrısı ile toplandı. Konferansa dünyanın her tarafından halkların özgürlük ve gelişme hakkını destekleyen onlarca siyasi, sendikal, STK, savaş, emperyalizm ve küreselleşme karşıtı hareketi temsilen 400 kişi katıldı.

Konferans katılımcıları Arap ve İslam dünyasının maruz kaldığı saldırganlığın farklı boyutlarını ve bütün dünyada halkların bağımsız gelişimini ile birlikte dünya barışını tehdit eden Amerika saldırganlığının sonuçlarını değerlendirdiler.

Konferans katılımcıları kapsamlı tartışmaların sonucunda bölgeyi ve dünyayı tehdit eden tehlikeler ile bu tehdit ve sorunlarla baş etme yöntemleri ve tehditlere karşı mücadele eden önemli güçlerin birliğini sağlama mekanizmaları konusunda ortak bir vizyonun ilke ve sonuçlarını belirlediler. Katılımcılar aynı zamanda kendi aralarındaki ağı ve koordinasyonu, bölgeyi ve tüm dünyayı hedefleyen Amerikan-Siyonist projeye karşı zaferi sağlamak için arttırmanın yöntemlerini geliştirmişlerdir.

Katılımcılar aşağıda belirtilen noktalar üzerinde görüş birliğine vardı:

Genel politik düzeyde:

 • Büyük veya Yeni Orta Doğu projeleri, ABD’nin bölgeyi Balkanlaştırmak, çatışmalara ve savaşlara boğarak kendi denetimi altına almak ve kaynaklarını yağmalamak için oluşturduğu saldırgan bir inisiyatif olarak değerlendirilmesi.
 • Amerikan yönetimi tarafından geliştirilen “Medeniyetler Çatışması” ideolojisi, yeni bir dünya savaşına zemin oluşturabilecek yönelimler yaratan saldırgan savaş ve hegemonya politikaları olarak nitelendirilerek reddedilmesi.
 • Tüm direniş hareketleri ile onları Arap-İslam bölgesi ve tüm dünyada destekleyen güçleri içeren kapsayıcı, evrensel bir dayanışma zeminini dünya çapında var olana paralel veya onu ikame etmesi hedefiyle değil verili zincirin bir halkasını oluşturacak biçimde kurma çalışmalarını devam ettirilmesi.
 • Bölgedeki ve dünyadaki Emperyalist-Siyonist ittifaka, onun güncel ve gelecekte oluşturacağı tehditlerine karşı yönelimleri güçlendirmek ve konsolide etmek için, solcu, demokratik, ulusal akımlar ile İslami ve direniş hareketleri arasında daha yaygın ve kapsamlı ilişkiler geliştirmeye yönelik çalışılması.
 • Arap ve İslam dünyası ve tüm dünyada kurtuluş hareketlerinin atılım yapabilmesini sağlamak amacıyla solcu ve ulusalcı akımlar ile direnişçi İslami akımları uzlaştıracak teorik ve entelektüel öncülleri kristalize edilmesi. [uzlaşma: aralarındaki gerginliklere son vererek birlikte çalışma olanakları yaratacak şekilde okunmalı – ç.n.]
 • Kurtuluş, kalkınma, birlik ve demokrasi hedeflerini kapsayan devrimci entelektüel bir vizyonun geliştirilmesi.
 • Bölgesel entegrasyon ihtiyaçlarıyla daha uyumlu ve Arap ulusları içerisinde çeşitliliğe ve çoğulculuğa daha fazla saygıyı öngören yeni bir Arap ulusçuluğu kavramının oluşturulması.
 • Direniş kültürü yaygınlaştırmak ve Amerikan-Siyonist ittifakının doğallaştırılmasını ve buna boyun eğilmesinin reddedilmesi.
 • Irak üzerindeki Amerikan komplosunu teşhir edilmesi ve Amerikan işgali ve bunun hedefleri, etkileri ve araçlarına karşı Irak direnişinin desteklenmesi.
 • İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi projelerine karşı ve Wadi Araba antlaşmasının tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması için verdikleri mücadele çerçevesinde Ürdünlülerle dayanışmanın ifade edilmesi.
 • Arap ülkeleri içinde, bölge ve dünya ölçeğinde her türden direniş biçimlerinin birliği ve bölgedeki Amerikan -Siyonist işgalini alaşağı etmeyi hedefleyen Lübnan, Filistin ve Irak’taki çeşitli direniş güçlerini içeren bir Arap direniş projesinin kristalize edilmesi için çağrı yapılması ve buna yönelik çalışılması.
 • Amerikan-Siyonist saldırganlığına karşı her düzeyde kazanılacak zaferi dikkate alarak, Arap dünyası, İslam dünyası ve tüm dünya üzerine bu ittifakın yürüttüğü hegemonya politikalara karşı barışçıl mücadelelerin yoğunlaştırılması için çağrı yapılması.
 • Ortaklaşılan amaçlar ve hedefler temelinde, hem ulusal hem bölgesel ölçekte geniş cepheler yaratma politikası güderken her ülkenin ve/veya halkın özel koşullarına hak ettiği saygının gösterilmesi.
 • Arap ve dünya direnişleri ile dayanışmayı, değişik biçimlerdeki demokratik ve sosyal mücadelelerle bağlantılandırılması.
 • Direnişe dahil olan çeşitli politik ve sosyal Arap yapılarını içeren ya da destekleyen bir ağ kurulması. Bu etkinlikler ağı, birleşik bir yerel ve bölgesel koordinasyon komitesi tarafından çekip çevrilecek, bu komite ulusal çerçeveleri içinde değişik yöntemler kullanarak (düzenli toplantılar, yazışmalar, internet) bir iletişimi aktive edecek, aynı zamanda yıl içinde belli zamanlarda Arap direniş hareketleriyle dayanışmasını ifade etmek için geniş halk eylemleri örgütleyecektir: – Lübnan halkı ve direnişiyle dayanışma için 12 Temmuz’da bir etkinlik günü; 20 Mart’ta Irak halkı ve direnişi ile dayanışma için bir gün; her yıl 28 Eylül’de, ülkelerini özgürleştirmeleri ve vatanlarına geri dönmeleri için Filistin’le dayanışma günü.
 • Savaş suçlularını ve insanlığa karşı suçların faillerini, Irak ile Filistin halklarına karşı işlenen bu suçlardaki rollerinden dolayı adalet önüne çıkarmak için Bir Arap Vicdanı Mahkemesi kurulmasına; ayrıca direniş üyelerine, politik mahkumlara ve özellikle de İsrail hapishanelerindekilere karşı işlenen suçların sorumlularının adalet önüne çıkarılması.
 • Özellikle Batı dünyasında direnişin imajını karalamayı hedefleyen, “terörizme karşı savaş” adı altında yürütülen, direnişin ve özgürlük savaşçılarının imajını kasıtlı olarak çarpıtarak fanatik ve şiddet hareketlerinin üyeleri gibi gösteren örgütlenmelerin kampanyalarına karşı taraf olan ve mücadele etmeyi hedefleyen çabaların kapsamının genişletilmesi ve konsolide edilmesi.
 • Arap ve İslam devletleri ve güçleri ile tüm bölge devletlerinin Irak’ın birliğini, Araplığını korumaya ve işgalden kurtuluşunu sağlamaya çağırılmaları.
 • Tüm ulusal haklarının kazanılması yolunda Filistinlilerin verdiği mücadelenin desteklenmesi.
 • Lübnan’daki Filistinli mültecilerin tüm insani ve yasal haklarını elde etmelerinin desteklenmesi.
 • Amerikan –Siyonist tehdidin bölgedeki tüm halklara ve devletlere yönelik olmasının Amerikan-Siyonist projesine karşı tüm önemli güçlerin birliğine katkı sağlayacak stratejik bir Arap/İran anlaşmasını teşvik eden bir unsuru olarak görülmesi.
 • Direniş cephesinin temel politik kriterini “herhangi bir din, mezhep yada ırk ayrımı gözetmeden bölgedeki emperyalist projeye karşı duruş” olarak görülmesi.
 • Amerika ve İsrail’in bölgedeki ülkelere ve bunların içindeki önemli güçlere yönelik tehditleri kınanmakta ve herhangi bir saldırıya karşı halk seferberlikleri için hazırlanılması.
 • İsrail’in nükleer güce ve silaha sahip olmasını hem bölge hem uluslar arası barışa ve güvenliğe bir tehdit olarak kabul eder. Bölgeyi nükleer silahlardan arındırmak; buna karşın tüm bölge ülkelerinin barışçıl amaçlarla nükleer kapasitelerini geliştirme hakları olduğunu vurgulamak için tüm dünya halklarının kararlı bir duruş sergilemesini talep edilmesi.

Yasal düzeyde:

 • İnsan hakları ve halkların hakları için, Arap Avukatları Birliği ve Arap İnsan Hakları Derneği ile koordinasyon içinde olacak şekilde tüm dünyadan avukatları ve insan hakları aktivistlerini içeren uluslararası bir forum oluşturulması.
 • İsrail’in yargılanması ve İsrail savaş suçlularının mahkeme önüne çıkarılması konusunda yasal deneyimlerin paylaşılması için uluslararası bir internet sitesinin kurulması.
 • “Savaş Suçlarının Belgelenmesi ve Mahkeme Önünde Yargılanması için Arap Merkezi” çerçevesinde aşağıda belirtilen savaş suçları, saldırılar ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar konusunda dokümanların, ifadelerin ve kanıtların toplanması için çabaların koordine edilmesi.
  • Sivillerin katledilmesi ve yerinden edilmesi, sivil tesislerin tahrip edilmesi, yolların, köprülerin, elektrik santrallerinin, limanların, havaalanlarının ve ulaşım depolarının bombalanması
  • Çevrenin kirletilmesi ve özellikle de Lübnan kıyı şeridinin kirletilmesi – ki bütün Akdeniz havzasını etkileyecektir.
  • Al – Manar TV ve başka medya ve yayın kuruluşlarının kasıtlı olarak tahrip edilmesi
 • İsrail savaş suçlularını Lübnan’da yaptıkları için saldırının yıldönümünde yargılamak amacıyla Betrand Russel Vakfı’nın gözetimde Cenevre’de toplanacak olan Vicdan Mahkemesi’nin desteklenmesi.
 • Aynı amaçla bir Uluslararası Mahkeme kurulmasında çalışması için Lübnan hükümetine de çağrı yapılması.
 • İsrail’e tazminat davalarının açılması ve İsrail’in işlediği savaş suçlarının bedeli ile şu anda UNIFIL’in yürüttüğü misket bombalarının temizlenmesi masraflarını karşılaması için Avrupalı avukatlar ve insan hakları aktivistlerinin kendi bulundukları ülkenin vatandaşlarıyla birlikte çalışarak kendi hükümetleri üzerine baskı kurmaya çağrılmalarına.
 • İsrail devletinin kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği yasal ihlallerin dökümünün yapılması ve İsrail’in yargılanmasına yönelik çalışmaların yürütmesi.
 • Filistinli mültecilerin kendi anavatanlarına uluslar arası hukuk ve sözleşmeler çerçevesinde dönüş haklarının desteklenmesi için dünyanın bütün haklarına, hükümetlerine ve sivil kuruluşlarına seslenilmesi.
 • Savaşın 1. yıldönümü olan 12 Temmuz 2007’de Lübnan halkı ve direnişi ile dayanışma için uluslararası bir konferansın yapılması için hazırlıkların yürütülmesi.
 • En önemlilerinin aşağıda belirtildiği uluslar arası kurumlar nezdinde İsrail’e karşı dava açması ve şikayette bulunması için Lübnan Hükümeti’ni üzerinde baskı kurulması.
  • Uluslararası Adalet Divanı
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi

o Güvenlik Konseyi’nin alacağı bir karar doğrultusunda özel bir mahkemenin kurulması; bunun gerçekleşmemesi durumunda böylesi bir mahkemeyi 50/377 Sayılı Sözleşme (Barış Birliği) doğrultusunda kurması için Genel Kurul’a başvurulması.

 • Avrupa ve uluslar arası hareketlerin Lübnanlıların yaşadıkları ülkelerdeki ulusal mahkemelere yapacakları başvuruları desteklemeye çağırılması.
 • İnsan Hakları Konseyi ile BM’nin Çocuk Hakları, Kadın Hakları, Çevre gibi komite ve alt-komiteleri ile ilişkiye geçilmesi.
 • Saldırıda yer aldıkları için, yargılamanın İngiltere’yi ve ABD’yi de kapsayacak şekilde genişletilmesi.
 • İsrail’in uluslararası kanun ve konvansiyon ihlallerini teşhir etmek için uluslarası bir medya kampanyasının düzenlenmesi.
 • Lübnan’da ve Filistin ve Irak’ta İsrail ve ABD işgallerine karşı gerçekleşen Arap direnişi hakkında bilgi vermek, amacını açıklamak, haklılığını ve mücadelenin meşruluğunu ortaya koymak ve bunun aynı zamanda genel anlamda uluslararası ve insanlık hukuku zemininde de meşru ve haklı olduğunu anlatmak için uluslararası bir medya kampanyasının yürütülmesi.
 • Terörizm ile halkların kurtuluş, özgürlük ve kendi kaderini tayin için verdikleri mücadeleler arasındaki farkın ortaya konulması.
 • Kitle imha silahlarından arındırılmış bir Orta Doğu için mücadele edilmesi.
 • UNIFIL güçlerini sınırın bir tarafına konuşlandıran 1701 sayılı kararın taraflı niteliğini deşifre edilerek bu kararın onları [UNIFIL – ç.n.] Lübnan direnişiyle karşı karşıya getirecek bir tuzağa dönüştürecek şekilde yorumlanmasına karşı mücadele edilmesi.
 • Arap ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi ve diğer insan hakları konvansiyonlarının iç tüzüklerinin imzalamaları için teşvik edilmeleri.

Medya düzeyinde:

· Medyanın Lübnan, Filistin, Irak ve bütün bölgedeki mücadele açısından önemli bir arena olduğunun kabul edilmesi.

· Saldırgan ve egemen güçler tarafından desteklenen gruplara karşı, tam bir kavramsal, değer ve dil sisteminin inşa edilmesine dayanan bir medya yüzleştirme politikasının benimsenmesi.

· Tüm halkların mücadeleleri arasındaki ortak noktaların netleştirilmesi ve sadece bölgeye değil aynı zamanda insanlığa yönelen Amerikan-Siyonist projesine karşı dünya çapında bir ağ kurulması için çalışılması.

· Aşağıda belirtilen amaçlara odaklanacak yazarlar ve medya personelinden oluşan bir medya yapısının kurulması:

o İnternette bir tartışma grubunun (blog) kurulması.

o Bu alana ilgi duyan yazar ve gazetecilere çağrı yapılması.

o Çalışmaları için tanım ve çerçeve önerilmesi ve bunun medya alanında hesap verebilir [ sorumlu yayıncılık yapan ç.n.] bir şekilde tasarlanması.

o Bizim amaçlarımızda kesişen duruşa sahip ve işbirliği yapabilecek tüm dünya yazar ve gazetecilerinin bir listesinin hazırlanması ve bunlarla iletişim kurulması, yazdıklarının yayımlanarak yaygınlaştırılması.

o İki ya da üç ay sonra çalışmanın değerlendirilmesi ve gerekli kararların alınması için bir toplantı yapılması.

o Düşman olarak nitelendirilebilecek gazeteci ve yazarların izlenebilmesi için bir medya gözlem organının kurulması, [düşmanca yayınlara – ç.n.] profesyonel ve yöntemli bir tarzda yanıtlar oluşturulması ve bu şekilde düşmanca yayın yapan medyaya karşı direniş tercihini destekleyen bir uluslar arası medyanın aygıtının geliştirilmesi. .

Yeniden yapılanma düzeyinde:

Konferans katılımcıları, Beyrut’un güney varoşları, Güney Lübnan kasabaları ve köylerine yönelik nüfusun yoğun olduğu alanları hedefleyen, Lübnan’da 130.000’den fazla evi ve ekonomik tesisi yıkan İsrail saldırganlığının sonuçlarını bir “habitat imhası” olarak tanımlanması konusunda hemfikir oldular.

Konferans yeniden yapılanmanın düzeyinde ve saldırının etkilerinin temizlenmesinde direnişin ve direniş kurumlarını rolüne de değinerek İsrail saldırısı esnasında ve sonrasında Lübnan halkının metanetini destekledi ve aşağıda belirtilen konularda çağrıda bulundu:

· Yıkılan alanların yeniden inşasının o bölgede yaşayanların ifade ettikleri ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli insani ihtiyaçları da karşılayacak biçimde yapılmasını öngören bir sosyal gelişme vizyonunun benimsenmesi.

· Yardım ve yeniden yapılanma için çalışan Lübnan sivil kuruluşlarına, ve özellikle de Lübnan halkının İsrail saldırganlığına karşı koymasında ve hala bu tavrını sürdürüyor olmasında önemli bir role sahip olan direniş kurumlarına mümkün olduğu kadar çok destek verilmesi. Bunun için gelen yardımlara çeşitli zorluklar çıkaran uluslararası mali be yasal sistemlerin yol açtığı yasal ve mali engellerin aşılmasının sağlanması.

· Bu anlamda konferans, hedeflenen ülkelerin her birindeki toplumları desteklemek için komitelerin kurulması ve bu komitelerin de saldırıyı karşılayan Lübnanlıları desteklemesi yönünde çalışması için çağrı yapmaktadır.

· Yıkılmış Lübnan köylerindeki duruma dikkat çekilmesi ve buraların kendi has kırsal mirasları koruyacak tarzda yeniden inşa edilmesi

· Yeniden inşa sürecinin insani, sosyal ve gelişimsel amaçlarını destekleyecek tarzda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak isteyen yeniden yapılanma alanında faaliyet gösteren kuruluş ve uzmanlarla uluslar arası bir tartışma zemini inisiyatifinin geliştirilmesi.

· Konferans bu çerçevede, yeniden yapılanma sürecini yönetenlerin, şu üç konudaki sembolizmi korumaya özen göstermeleri gerektiğini düşünmektedir: Zafer, sebat ve feda.

· Bölgede simasında önemli yer tutan kültürel, sosyal ve tarihi miras teşkil eden mekânları yeniden inşa edecek ve bilgi ve kültürün üretilmesinde rol alacak Arap ve uluslararası kampanyaların örgütlenmesi.

Reklamlar

4 Responses to “Direnişi Desteklemek İçin Uluslararası Beyrut Konferansı Sonuç Deklarasyonu”


 1. Müslümanlarin iç hastaliklari
  bebek ölüsü fotograflarina aglamaktan bikmadik mi?

  bütün suçu Israil ve ABD’de arayarak aslinda kendimizi gerilige mahkum ediyoruz. Bugün Irak’ta ve baska yerlerde yasanan zulümler bir sebep degil sonuçtur. Kur’an’in hükümlerine aykiri sekilde savasan, sivil öldüren, intihar eden müslümanlar bu zulümü bir kimlik gibi benimsediler. Muzaffer degil mazlum bir toplum olduk. Bugün israil, yarin rusya öbürgün çin saldiracak bize.

  Bu makaleyi bütün din kardeslerime öneriyorum :

  http://www.derindusunce.org/2007/05/19/muslumanlarin-ic-hastaliklari-ve-neo-cahiliyye-devrinin-sonu/

 2. Lavada Says:

  I have to express some thanks to the writer just for rescuing me from this particular

  condition. Right after surfing through the world-wide-web and finding

  advice which are not

  pleasant, I figured my life was

  gone. Living without the

  answers to the problems you have solved all through your main write-up is a crucial case, as well as the kind that
  would have in a wrong way

  affected my entire career if I hadn’t encountered your web site. Your own personal understanding and kindness in handling a lot of things was helpful. I’m not
  sure what I would’ve done if I had not discovered such a

  subject like this. It’s possible to at

  this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for this expert and

  amazing help. I will not be reluctant to suggest your web sites to
  any individual who ought to have assistance

  on this topic.


 3. Excellent beat ! I wish to apprentice

  even as you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site?

  The account helped me a appropriate deal. I have been a

  little bit familiar of this your broadcast provided bright

  clear idea

 4. willenareyes1978 Says:

  It’s actually a nice and helpful piece of information.

  I am glad that you

  shared this helpful info with us. Please keep us informed like this.
  Thanks for

  sharing.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: